اعضای هیئت مدیره گروه صنعتی توانگران سهند
 
         

محمد نصيري گنجينه كتاب

مدير عامل و عضو هيئت مديره

   

مسعود غفران نیا

رئیس هيئت مديره

   

علی فتحی هشتجین

نائب رئیس هيئت مديره

 
               
         

مرتضي رفيعي

عضو هيئت مديره

   

اسماعیل مسعودی

عضو هيئت مديره

   

علیرضا صقری نژاد

عضو هيئت مديره