ارزشها

1- توجه به حقوق کلیه ذینفعان و مشتری مداری

2- کارآفرینی و اشتغال زایی در مناطق محروم و کم برخوردار

3- توجه به ایمنی و سلامت کارکنان

4- احترام و صیانت از محیط زیست، منابع طبیعی و میراث فرهنگی و توجه به حقوق نسلهای آینده و رعایت الگوهای زیست محیطی و منابع طبیعی در طراحی و اجرای فعالیت های معدنی

5- توجه ویژه به سرمایه های انسانی به عنوان اصلی ترین سرمایه شرکت

6- تعامل سازنده با محیط و عناصر و سازمانهایی که در فضای کسب و کار حضور دارند و حرکت در مسیر توسعه پایدار