1- اکتشافات مواد معدنی و حصول به معادن با ارزش به عنوان دستیابی به مواد اولیه صنایع
۲- تجهیز و آماده سازی معادن، طراحی و استخراج مواد معدنی
۳- ارائه خدمات فنی و مهندسی از اکتشاف تا بهره برداری و فرآوری مواد معدنی
۴- طراحی و احداث خطوط تولید مواد معدنی و واحدهای فرآوری
۵- انجام کلیه فعالیتهای بازرگانی و خدماتی مجاز اعم از خرید و فروش (مواد معدنی) ، صادرات و واردات، توزیع و پخش و...
6- مشارکت و سرمایه گذاری در محدوده های اکتشافی مستعد، معادن و طراحی و اجرای خط فرآوری مربوطه
7- سرمایه گذاری در شرکتها، طرحها و واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی
8- طراحی، مهندسی، نظارت، بازرسی، سرمایه گذاری، مشارکت و مشاوره و اجرای طرحها و پروژه ها در احداث کارخانجات و واحدهای تولیدی و صنعتی و...
9- بازرگاني مواد معدني