پروژه های گروه صنعتی توانگران سهند بطور کلی به سه بخش تقسیم می شود:

اکتشاف

استخراج

فرآوری