چشم انداز

پیشتاز در شناسایی و اکتشاف معادن با کمک تکنولوژی و روشهای نوین به منظور ایجاد ثروت، کسب درآمد، احداث واحدهای فرآوری، اشتغال و تامین مواد اولیه مورد نیاز صنایع مختلف کشور و توسعه صادرات مواد معدنی فرآوری شده.

« خودکفایی در تامین مواد اولیه صنایع »

« صادرات مواد معدنی فرآوری شده »