نیروی انسانی گروه صنعتی توانگران سهند
سرمایه اصلی و ارزشمند این شرکت، نیروی انسانی متخصص، مجرب و متعهد می باشد که عامل اصلی اجرای استراتژی ها و تحقق اهداف شرکت به شمار می روند.