معرفی بخش ژئوفیزیک شرکت توانگران سهند


همزمان با آغاز به کار شرکت، بخش ژئوفیزیک نیز به عنوان یکی از بخشهای اساسی اکتشاف معدن فعالیت خود را آغاز نمود.
مطالعات ژئوفیزیک معمولاً بعد از پیمایش های زمین شناسی اولیه و تعیین نقاط پتانسیل دار توسط کارشناس زمین شناس و گاهاً همزمان با پیمایش های زمین شناسی ( در صورت عدم وجود رخنمون و نشانه های سطحی) اجرا می شوند.
روشهای ژئوفیزیکی مورد استفاده مغناطیس سنجی، مقاومت ویژه و قطبش القایی (IP) می باشند که بر حسب نیاز و بر اساس ماده معدنی یا ویژگی های زمین شناسی منطقه مورد استفاده قرار می گیرند.
شرکت هم اکنون یکدستگاه مگنتومتر پروتون ساخت شرکت GEM کانادا در اختیار دارد و دستگاه-های مطالعات ژئوالکتریک به صورت اجاره مورد استفاده قرار می گیرند که البته تجهیز بخش ژئوفیزیک شرکت به سایر دستگاه های مورد نیاز اعم از ژئوالکتریک، الکترومغناطیس و کاپامتر صحرایی در دستور کار شرکت قرار دارد.
فعالیت بخش ژئوفیزیک به 2 بخش داخلی (اکتشاف محدوده های تحت تملک شرکت) و خارجی (ارائه خدمات اکتشافی و مشاوره ای به سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مانند شرکتها و ارگانهای دولتی و خصوصی) تقسیم می شود. در بخش فعالیت های خارجی سعی بر این است که با ارائه بهترین و علمی ترین گزارش علمی همزمان با پیشنهاد رقابتی ترین قیمت ممکن، سهم شرکت در بازار ژئوفیزیک فعالیت های معدنی توسعه یابد. مطمئناً، کیفیت خدمات ارائه شده بهترین تبلیغ برای شرکت است.

خلاصه ای از فرآیند مطالعات ژئوفیزیک

پیمایش زمین شناسی مقدماتی
مطالعه عکس های هوایی و نقشه توپوگرافی
طراحی شبکه برداشت بهینه
برداشت داده های ژئوفیزیکی
پردازش داده ها و اعمال فیلترهای مقدماتی
تهیه نقشه های مقدماتی
تهیه نقشه های تفسیری و تفسیر نتایج و مشاهدات
مدل سازی 2 بعدی و 3 بعدی از هندسه کانسار ( ابعاد، عمق، امتداد و ...)
ارائه نقاط حفاری جهت کنترل آنومالی ها
ارائه گزارش مکتوب به همراه عکس ها، نقشه ها و CD اطلاعات خام

 

لیست بخشی از محدوده های مطالعه شده